هاست خارجی cpanel

A5000m


 • میزان فضا5000mb


 • ترافیک100000mb


 • تعداد دیتابیس99


 • تعداد ساب دامنه99


 • تعداد پارک دامنه99


 • تعداد99 ftp


 • تعداد ایمیل99A3000M


 • میزان فضا3000mb


 • ترافیک15000mb


 • تعداد دیتابیس9


 • تعداد ساب دامنه9


 • تعداد پارک دامنه9


 • تعداد9 ftp


 • تعداد ایمیل9A2000m


 • میزان فضا2000mb


 • ترافیک50000mb


 • تعداد دیتابیس10


 • تعداد ساب دامنه10


 • تعداد پارک دامنه10


 • تعداد10 ftp


 • تعداد ایمیل99A1000m


 • میزان فضا1000mb


 • ترافیک35000mb


 • تعداد دیتابیس4


 • تعداد ساب دامنه4


 • تعداد پارک دامنه4


 • تعداد4 ftp


 • تعداد ایمیل5A500m


 • میزان فضا500mb


 • ترافیک25000mb


 • تعداد دیتابیس3


 • تعداد ساب دامنه3


 • تعداد پارک دامنه3


 • تعداد3 ftp


 • تعداد ایمیل5A100m


 • میزان فضا100mb


 • ترافیک15000mb


 • تعداد دیتابیس2


 • تعداد ساب دامنه2


 • تعداد پارک دامنه2


 • تعداد2 ftp


 • تعداد ایمیل2A50m


 • میزان فضا50mb


 • ترافیک10000mb


 • تعداد دیتابیس1


 • تعداد ساب دامنه1


 • تعداد پارک دامنه1


 • تعداد2 ftp


 • تعداد ایمیل3Powered by WHMCompleteSolution